Sample image description
Kostel sv. václava na zderaze

Vítejte virtuálně v naší náboženské obci na Zderaze, jak ji označujeme zkratkou. Jsme malým společenstvím, jejichž předkové v srpnu 1927 koupili od Pražské obce chátrající kostel sv. Václava na Zderaze (kupní smlouva podepsána primátorem JUDr. Karlem Baxou) a po všech administrativních úkonech a po nákladné opravě tento kostel 28. září 1929 znovu zasvětili náboženskému životu.

Samostatná náboženská obec Církve československé (husitské) na Praze 2 byla schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty 5. září 1925.

Ještě dříve než byla schválena samostatná náboženská obec, konaly se pravidelné bohoslužby v přednáškové síni ve škole ve Vladislavově ulici. Na zahajovacích bohoslužbách na začátku roku 1924 byl přítomen první pražský biskup dr. Karel Farský.

Naši předkové s velkou láskou a obětavostí sbírali peníze na opravu kostela, na vybavení mobiliářem, na zakoupení varhan. Z dobových fotografií se na nás dívají zástupy věřících, protože církev tehdy měla schopnost oslovit velkou část spoluobčanů Prahy 2. Dnes není naše členská základna nijak početná. Zakladatelé zemřeli, jejich děti a zejména vnoučata žijí mimo toto území. Náboženská obec se stala polem misijním a žije mnoha různými aktivitami. Okolo ní se pohybují hledající a sympatizanti, kteří nám jsou podobně drazí, jako naši vlastní. Spolu s pestrou nabídkou duchovenských služeb nabízí i kulturní programy a pronajímá kostel k aktivitám, které se do kostela hodí. 

Základem našeho života jsou bohoslužby, biblické hodiny, meditace a ekumenická setkávání s modlitbami. Pořádáme přednášky, provázíme kostelem turisty a nabízíme pásma s duchovní tématikou školám základním i středním. V lodi kostela i v sakristii máme dlouhodobější výstavy. Dáváme prostor našim výtvarníkům, ale i hostům. Na panelech vystavujeme témata historická, ze života náboženské obce a církve, ale i obrazy.

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. (Ústava CČSH)

Jádro duchovního života tvoří Liturgie Dr. Karla Farského, vycházející z římské mše, pravoslavné liturgie a reformační bohoslužby. Středem bohoslužby je živý Kristus, který je přítomný ve slovu a svátosti večeře Páně. Církev československá husitská koná službu sedmi svátostmi: křest, biřmování, večeře Páně, pokání, manželství, útěcha nemocných a svěcení kněžstva.

Církev se stará o duchovní růst svých členů konáním biblických hodin, výukou náboženství, duchovní péčí o všechny generace, přípravou ke svátostem a jejich konáním, pořádáním kurzů, seminářů a letních táborů i dalšími programy. V současnosti rozvíjí také kulturní, výchovnou a sociální činnost. Je otevřena všem lidem hledajícím hlubší hodnoty života.

no p2Kontakujte nás

Náboženská obec Církve čskoslovenské husitské Praha 2 - Nové Město

IČO: 70818835
Resslova 2135/6
120 00 Praha 2 - Nové Město

Prosba o podporu

Kostel je kulturní památkou, která se průběžně opravuje. Jsme vděčni za jakýkoli finanční dar, který potvrzujeme. Naše číslo běžného účtu (na provoz kostela): 2601735060/2010